Header

ПЕ


Центар за економику домаћинства организује полагање испита за стручно оспособљавање.
За полагање испита из одређене струке потребно је приложити следећу документацију:
1. Извод из матичне књиге рођених
2. Диплому о стеченом образовању (минимум основно)
3. Потврду о обављеној пракси у трајању од најмање 6 месеци
Центар кандидатима који су се определили за занимање из одабране струке издаје и упуте за обављање праксе.


 ЛИЧНЕ УСЛУГЕ 
Женски фризер
Мушки фризер
Козметичар
Масер
Маникир-педикир

ЗДРАВСТВЕНА СТРУКА
Неговатељица
Геронтодомаћица
Бебиситерка

ПРЕХРАМБЕНА СТРУКА
Месар
Пекар
Прерађивач воћа и поврћа
Прерађивач млека
Произвођач прехрамбених производа

МАШИНСКО-ЕНЕРГЕТСКА СТРУКА
Руковалац парним котловима
Механичар за грејање и климатизацију
Механичар термо, хидро и гасоенергетских постројења
МАШИНСКА СТРУКА 
Аутолимар
Аутомеханичар
Бравар
Водоинсталатер
Заваривач
Електрозаваривач
Заваривач гасом
Инсталатер за грејање и климатизацију
Лимар
Машинбравар
Металостругар
И остала занимања из струке.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА СТРУКА 
Кувар
Кувар националне кухиње
Конобар
Посластичар
Израђивач јела са роштиља
Сервирка
Собарица
Точилац пића
Рецепционер
Туристички водич

ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА СТРУКА
Столар
Израђивач рамова
Израђивач музичких инструмената
Моделар
Дрволакирер
Произвођач грађе
Тесар
Аутотапетар
Тапетар-декоратер
ГРАЂЕВИНСКА СТРУКА 
Зидар-фасадер
Керамичар-терацер
Молер-фарбар
Подополагач
Димничар
Механичар и руковалац крана
И остала занимања из струке..
САОБРАЋАЈНА СТРУКА 
Возач виљушкара на моторни погон
Возач виљушкара на електрични погон
И остала занимања из саобраћајне струке
ТЕКСТИЛНА СТРУКА 
Кројач женске-мушке одеће
Конфекцијски шивач
Ткач
Конфекционар
ГРАФИЧКА СТРУКА 
Књиговезац
Ситоштампар
Фотограф
Печаторезац - гравер
ТРГОВИНСКА СТРУКА
     
       
       
       
       
 

 

 

PEP